A+
A
A-

Service d’Information et de Conseil en matière de Surendettement – Départ en retraite

19-05-2022

LU – Den 19/05/2022 gouf, an éiere vum Christiane STEFFEN an Nadine BOURGEOIS hirer Pensioun, eng Feier an de Büroe vum SICS organiséiert. Des Feier huet a Presenz vun der Equipe vum SICS, eisen Aarbechtskolleegen aus dem Service Suivi Financier et Social, dem President vun Inter-Actions asbl, de M. Faber, engem Member vun der Direktioun, der Mme Jil Wirtz an der Mme Liz Kieffer vum Ministère de la Famille stattfonnt.

Mat schwéierem Häerz soe mir eisen zwou Aarbechtskolleeginnen, déi wärend ville Joren zur Equipe gehéiert hunn a gehollef hunn dësen opzebauen, Äddi. Mir soen hinne villmools Merci fir hiert Engagement an hier Energie wärend all deene Joren a wënschen hinnen eng wonnerbar Pensioun.

D’Equipe vum SICS

FR – Le 19/05/2022 nous avons organisé un pot pour le départ en retraite de Christiane STEFFEN et Nadine BOURGEOIS dans les bureaux du SICS. Le pot a eu lieu en présence de l’équipe du SICS, de nos collègues du Service Suivi Financier et Social, du Président d’Inter-Actions asbl, Mr Faber et d’un membre de la direction, Mme Jil Wirtz, ainsi que de Mme Liz Kieffer du Ministère de la Famille.

C’est le cœur lourd que nous disons au revoir à nos deux collègues, qui ont œuvré pendant tant d’années. Nous les remercions pour l’engagement et l’énergie déployé à mettre en place et pérenniser le service. Nous leur souhaitons une heureuse et agréable retraite.

L’équipe du SICS