A+
A
A-

Jugendhaus Sandweiler – Porte Ouverte

30-09-2022

1x am Joer mëscht Jugendhaus seng Dieren op, fir datt Awunner aus der Gemeng Sandweiler en Abléck an eis Aarbecht kréien. Personal aus dem Jugendhaus waren do fir all Froen ze beäntwerten. Natierlech kommt och eng Visitt vum Haus gemaach ginn. Fir musikalesch Animatioun huet eisen DJ David gesuergt. Den Bitzatelier gouf vum Malou geleet, wou jiddereen sech kommt een Bracelet bitzen. T-Wall stoung fir Spaass an Kompetitioun. Eis Jonker haten 2 Deeg laang Kuch an Snacks zoubereet an hunn Iech een hausgemaachen Virgin Mojito ugebueden. Fir den groussen Honger huet den Chris sech ëm den Grill gekëmmert. Mir soen all eisen Visiteuren, eisen Noperen an den Memberen aus dem Schäfferot en groussen MERCI fir den Besuch. 🤗

—————————

Einmal im Jahr öffnet das Jugendhaus seine Türen für die Einwohner der Gemeinde Sandweiler, damit sie einen Einblick in die Arbeit eines Jugendarbeiters sowie das Jugendhaus erhalten. Das Personal stand für Fragen bereit. Zusätzlich konnte ein Rundgang des Jugendhauses gemacht werden. Musikalische Unterhaltung gab es von unserem DJ David. Malou hat das Nähen geleitet, wo jeder Besicher sich sein eigenes Armband herstellen konnte. Die T-Wall stand für Spaß und Wettkampf bereit. Unsere Jugendlichen haben zwei Tage lang Snacks und Kuchen gebacken und haben noch einen hausgemachten Virgin Mojito zubereitet. Für den großen Hunger stand Chris am Grill. Wir sprechen all unseren Besuchern, unseren Nachbarn und den Mitgliedern des Schöffenrats einen großen DANK aus für den Besuch. 🤗

—————————

Une fois par an, la maison des jeunes ouvre ses portes aux habitants de la commune de Sandweiler afin qu’ils puissent avoir un aperçu du travail d’un éducateur de jeunesse ainsi que de la maison des jeunes. Le personnel était prêt à répondre aux questions. De plus, une visite de la maison des jeunes a été organisée. Notre DJ David a assuré l’animation musicale. Malou a proposé l’atelier de couture, où chaque visiteur a pu fabriquer son propre bracelet. Le T-Wall était prêt pour l’amusement et la compétition. Nos jeunes ont préparé des snacks et des gâteaux pendant deux jours et ont encore préparé un Virgin Mojito maison. Pour les grosses faims, Chris était au barbecue. Nous adressons un grand MERCI à tous nos visiteurs, à nos voisins et aux membres du conseil échevinal pour leur visite. 🤗

—————————

Once a year, the youth center opens its doors to the residents of Sandweiler to give them an insight into the work of a youth worker as well as the youth center. The staff was available to answer questions. In addition, a tour of the youth center could be taken. Musical entertainment was provided by our DJ David. Malou led the sewing, where each visitor could make his own bracelet. The T-Wall was ready for fun and competition. Our youth baked snacks and cakes for two days and made another homemade Virgin Mojito. For the big hunger, Chris was at the grill. We extend a big THANK YOU to all our visitors, our neighbors and the members of the Board of Aldermen for attending. 🤗