A+
A
A-

Maison des Jeunes Leudelange, Sandweiler et Bonnevoie – Adventure Trip 2.0

12-10-2020

D’Jugendhaiser Leideleng, Sandweiler a Bouneweg hunn am September e gemeinsamen Trip op Iechternach organiséiert. Ziel war dobäi déi sozial Kompetenze vu de Jonker ze promovéieren haaptsächlech d’Selbstvertrauen ze stäerken.