A+
A
A-

Maison des Jeunes Gasperich – Planzen fir eis Noperen aus dem Quartier

22-03-2021

Duerch déi aktuell Situatioun proposéiert d’Jugendhaus Gaasperech Aktivitéiten dobaussen.

Am Kader vun der Quartiers-Aarbecht hunn di Jonk Deppen mat irßlinger Ouschterblummen zesummen mat den Bewunner vum Quartier gemaach an un des verschenkt. 

Dëst huet en schéinen Austausch teschent den Jonken an den Noperen aus dem Quartier erméiglecht.