A+
A
A-

Maison des Jeunes Gasperich – gréngt Liewen zu Gaasperech

09-06-2021

Am Kader vun eiser Quartiers Aarbecht hunn déi Jonk Äerdbieren an Hammbieren geplanzt an dobäi, och selwer d’Blumm-Baken gemaach. Duerch d’Corona-Zäiten hunn déi Jonk geleiert, wéi wichteg hier Gesondheet ass – dobäi gehéiert en flotten Gaart, mat selwer geplanztem Uebst dobäi.

Och eis Noperen waren positiv iwwerrascht an hunn déi Jonk fir hiert gréngt Engagement felicitéiert.