A+
A
A-

Maison des Jeunes Bonnevoie – let’s run!

23-01-2021

Vu que dat Sport an der Grupp fir d’Jugendhaiser just nach dobausse méiglech ass, ginn déi Jonk mam Erzéier Zijad reegelméisseg dobausse lafen. Et geet dreems de Jonker mam gudde Beispill virzegoen an si ze motivéieren sech op dat ze konzentréiere wat do ass a wat si däerfe maachen, an net lamentéieren dat hir Fräiheet ageschränkt ass a sou an enger negativ Blos verbleiwen.
De wou well, de fënnt Léisungen. De wou net well, de fënnt Excusen.