A+
A
A-

Maison des jeunes In Move-Neudorf – Les vacances de Noël

02-01-2024

Den 2.1. huet d’Jugendhaus Neiduerf, no enger Woch Congé, seng Dieren erëm fir déi Jonk opgemaach. Mir hunn e puer flott Aktivitéite proposéiert a wëllen hei nach ee mol d’Highlights vun där Woch ervirruffen.
Ufänken maache mir mat eiser Bowling Sortie, déi d’erzéierescht Personal speziell fir déi Jugendlech organiséiert huet, déi eis ob eisem Chrëschtmaart gehollef haaten.
Dat neit Joer hunn mir natierlech och bëssen gefeiert an haten fir déi Jonk e Raclette-Iesse mat Aperitif an Dessert organiséiert.
Eng GamingNight huet natierlech och net dierfe feelen. Hei kruten déi Jonk d’Méiglechkeet gebueden, verschidde Konsolen a Spiller zesummen auszetesten.
D’Jugendhaus Neiduerf start voller Energie a Begeeschterung an dat neit Joer 2024 a freet sech ob all spannend Momenter déi nach wäerten kommen.

Le 2.1. la maison des jeunes de Neudorf a rouvert ses portes aux jeunes, après une semaine de congés.
Nous avons proposé quelques activités amusantes et voulons une fois mettre en évidence les moments les plus marquants de la semaine.  Nous avons commencé par une activité bowling, organisée par le personnel éducatif spécialement pour les jeunes qui nous ont aidés au marché de Noël.
Bien sûr, nous avons aussi fêté la nouvelle année en organisant pour les jeunes un repas raclette avec apéritif et dessert.  L’organisation d’une soirée gaming était aussi indispensable. Les jeunes ont eu l’occasion d’essayer différentes consoles et jeux.
La Maison de Jeunes entame la nouvelle année 2024 avec plein d’énergie et d’enthousiasme et se réjouit de tous les moments qui nous attendent encore.