A+
A
A-

Jugendhaus Bouneweg – Zesummenaarbecht mat der Schoul a Foyer

01-07-2024

D’Jugendhaus schafft säit Joren mat verschidde Schoulen a Foyeren zesummen. Dëst Joer si verschidde Klassen aus der Ardenne Schoul an eng Grupp aus dem Foyer Verger op Visitt am Jugendhaus komm. Verschidden Aktivitéite an eng guidéiert Visitt ginn am Jugendhaus organiséiert, sou dat all Schouljoer nei Memberen dobäi kommen.