A+
A
A-

Jugendhaus Bouneweg – Terrarium

13-05-2022

Jugendlecher hunn e neien Terrarium fir d’Schildkröte vum Jugendhaus gebaut. Ziel war dobäi déi Jonk ze sensibiliséiere fir Verantwortung fir d’Déiere ze iwwerhuelen. Sie hate vill Spaass beim baue wéi een op de Fotoe gesi kann.