A+
A
A-

Ensemble Quartiers Dudelange – Ramassage de déchets au Quartier Italie

23-10-2020

LU – Hei e puer Fotoen vun eiserAktioun “Botz däin Quariter”, deen mir am Quartier Italien organiséiert hunn. En grousse Merci uun den Comité du Quartier d’Italie an un Pickitup Luxembourg fir hieren Asatz an Ennerstetzung an och d’Diddelenger Gemeng dass mir d’Material zur Verfügung gestallt kruuten.