Maison des Jeunes Gasperich – Den Réidener Léiw brëllt - 19-03-2020

Nodeems déi Jonk aus dem Jugendhaus Gaasperech schonns eng Réi Léiwen iwwerdroen konnten, war et elo un der Gemeng Réiden fir hiren Léiw ze empfänken. Déi Jonk an och den Léiw goufen mat oppenen Ärem empfaangen.

No der klenger Receptioun an der Gemeng waren déi Jonk dunn bis an d’Jugendhaus vun Réiden schnupperen an konnten mat Jonker en flotten Echange hunn.